5 maj: Genus i centrum

Under 2017 och 2018 firas genusforskningen vid Umeå universitet under parollen Genusjubel. Genom en rad olika evenemang uppmärksammas både den långa historia av genusforskning och den aktuella genusforskning som i dag bedrivs vid universitetet.

Som en del av Genusjubel arrangeras lördagen den 5 maj 2018 Genus i centrum på Kvinnohistoriskt museum! Under Genus i centrum bjuds det på historiska tillbakablickar, poesimöten, föreläsningar och ett panelsamtal om #metoo.


12.30 - 12.40
Ann-Louise Silfver (vicedekan samhällsvetenskaplig fakultet) hälsar välkommen!

12.40 - 13.00
Lena Eskilsson berättar om 30 år av genusforskning i Umeå!

13.00 - 13.15 Jag ringer mina systrar / Vi ringer våra mödrar

Poesimöte mellan Josefin Olsson och Annelie Bränström Öhman

13.30 - 14.20 Aktuell forskning x 3
Liselotte Eriksson: Vad vet vi om kvinnors sjuklighet historiskt?
Greta Bladh: Emancipating movements? Om befrielsen och kroppen
Maria Carbin, Johanna Overud & Elin Kvist: Fräls oss ifrån arbetet! Feminism som lönearbete

14.30 - 15.30 Om och efter #metoo
Samtal mellan Malin Rönnblom (UCGS), Linda Gustafsson (Umeå Kommun) och Karin Malmberg (Skuggteatern).
Samtalsledare: Britt-Inger Keisu, föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Välkomna till en eftermiddag där vi sätter Genus i centrumMedverkande

Ann-Louise Silfver är universitetslektor i pedagogik och tidigare studierektor för Genusforskarskolan. I sin forskning granskar Ann-Louise globala kunskapsrelationer ur ett maktperspektiv med särskilt fokus på biståndsstödda samarbeten inom utbildning. Ann-Louise har ett stort intresse för utbildning och är sedan 2017 vicedekan med utbildningsansvar vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.


Lena Eskilsson är docent i idéhistoria, verksam vid UmU 1976-2016. Förutom att vara lärare och forskare inom egna ämnet, och prefekt, har Lena varit engagerad i kvinno- och genusforskningens framväxt och etablering vid universitetet, bl.a. som föreståndare för Kvinnovetenskapligt forum och koordinator vid Genusforskarskolan. Hennes forskning har handlat om kvinno- och genus(idé)historia, idémiljöer, fritidens, friluftslivets och turismens historia.


Josefin Olsson är estradpoet och läser sista terminen på Mastersprogrammet i Genusvetenskap vid Umeå Universitet. I hennes pågående uppsatsarbete analyseras fenomenet "Killmiddag".


Annelie Bränström Öhman är professor i litteraturvetenskap och genusvetenskap samt studierektor för Genusforskarskolan vid Umeå universitet. Hennes forskning rör hur kärlek och andra känslor, och relationer mellan makt, kultur och kön har beskrivits i skönlitteraturen.


Liselotte Eriksson är ekonomisk historiker och lektor vid UCGS. Hon forskar inom fälten försäkringshistoria och historisk demografi. Liselotte driver projekt som fokuserar på kvinnors och mäns historiska sjuklighet och utvecklingen från privat till offentlig sjukförsäkring under 1900-talets början.


Greta Bladh är doktorand i genusvetenskap vid UCGS. I avhandlingen Emancipating Movements? behandlas frågor kring befrielse, fysisk aktivitet och kroppen.


Maria Carbin är statsvetare och docent i genusvetenskap vid UCGS


Johanna Overud är historiker och lektor i genusvetenskap vid UCGS.


Elin Kvist är lektor i sociologi och verksam på Sociologiska institutionen vid Umeå universitet.

Tillsammans med Maria Carbin och Johanna Overud har Kvist skrivit boken ”Feminism som lönearbete - Om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse."


Malin Rönnblom är docent i statsvetenskap och lektor i genusvetenskap vid UCGS, hennes forskning rör främst fälten jämställdhet och regional tillväxt, samt rurala och urbana studier. Rönnblom är aktiv föreläsare kring frågor om makt, politik, feminism, jämställdhet och landsbygd.


Linda Gustafsson är jämställdhetsstrateg vid Umeå Kommun, med ansvar för kommunens övergripande jämställdhetsarbete. Aktiv föreläsare och kommunens representant i nationella och internationella nätverk exempelvis Gender equal cities och Union of the baltic cities.


Karin Malmberg är skådespelare på Skuggteatern och en av initiativtagarna till det #Metoo-fackeltåg som arrangerades i Umeå i januari.


Britt-Inger Keisu är docent i sociologi och föreståndare för Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS). Hon forskar bland annat om bråk och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser och om lika villkorsarbete i skolan.


Om Genusjubel

Feministisk forskning och genusvetenskaplig forskning har en lång historia vid Umeå universitet. Det som firas under Genusjubel är:

För 30 år sedan invigdes Kvinnovetenskapligt forum som samlade forskare vid Umeå universitet i syfte att studera och problematisera makt och kön.

För 15 år sedan drog Genusforskarskolan igång sin verksamhet med uppdraget att stötta genusvetenskaplig kompetens vid universitet genom att erbjuda tvärvetenskaplig forskarutbildning i samverkan med institutioner.

För 10 år sedan bildades Umeå centrum för genusstudier genom sammanslagningen av Kvinnovetenskapligt forum och Genusforskarskolan. UCGS verkar på uppdrag från rektor för att sprida genusvetenskap över universitetets samtliga fakultetsområden.

Läs mer om Genusjubel här: http://www.ucgs.umu.se/genusjubel/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Genusforskning vid Umeå universitet finns både som eget ämne och tvärvetenskapligt inom andra ämnen. UCGS bildades 2008 med syfte att vara en universitetsgemensam organisation för den tvärvetenskapliga genusforskning som utförs inom många olika vetenskapsområden vid Umeå Universitet. Vid UCGS bedrivs också, genom Genusforskarskolans verksamhet, tvärvetenskaplig forskarutbildning i samarbete med samtliga fakulteter. Vid UCGS finns också internationellt framstående forskningsverksamhet inom området genusstudier samt utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.