Interruptions, 2016

Vårt uppdrag

VÅrt uppdrag

I november 2010 fattade kommunfullmäktige i Umeå kommun beslut om att inrätta ett kvinnohistoriskt museum. 21 november 2014 öppnade vårt museum med fest, tal, musik och mingel under en fullsatt invigning!

BAKGRUND

Efter kommunfullmäktiges beslut att inrätta ett museum 2010 beslöts att museet skulle placeras i det nya kulturhuset Väven, att verksamheten ska sträva efter att bli av nationell karaktär samt att innehållet fokuserar på en permanent utställning, temporära utställningar, skapande verksamhet, seminarier och lärandeprocesser. (se KF § 173 2010, NP §208 2010 och AU §152 2011)

Ansvar för förberedelsearbete och verksamhetsutveckling låg först på den styrgrupp som utsågs av Kommunstyrelsens arbetsutstkott 22 maj 2012. Från 2015 var Umeå kommuns Jämställdhetsutskott (JUSK) museets styrgrupp och 2016 blev Kvinnohistoriskt museum en del av Umeå kulturförvaltning som ligger under Kulturnämnden.

VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH INRIKTNING

Inriktning och mål utgår från den Avsiktsförklaring för Kvinnohistoriskt museum som beslutades av styrgruppen i juni 2012.

"I museets utställningar och övrig verksamhet ska historiska och samtida frågor belysas ur ett könsmaktsperspektiv och kvinnors situation världen över ska lyftas fram. Museet ska gestalta historiska förändringar, såväl lokalt som globalt, rörande kvinnors positioner inom samhällets olika arenor. Det ska även fungera som en plats för samtidsdebatt. En plats som får besökaren att både reagera och agera och som tar sikte på framtiden."

Kvinnohistoriskt museum arbetar idag med mål- och aktivitetsbaserad verksamhetsplanering utifrån Kommunfullmäktiges mål 35 000 besök/år.  

MUSEETS UTGÅNGSPUNKTER

Kvinnohistoriskt museum arbetar med historiska, normkritiska och intersektionella perspektiv som grund och ska...

  • vara tillgängligt för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • arbeta med historia, nutid och framtid
  • arbeta normkritiskt med fokus på att undersöka och utmana föreställningar om kön
  • synliggöra och utmana museinormer och visa på vem som har haft makten att skriva historia och vilka konsekvenser det får
  • arbeta med olika kvinnor i centrum för våra berättelser
  • erbjuda människor redskap för att identifiera och förstå de normer, maktordningar och strukturer som begränsar förutsättningar, möjligheter och val på livets alla områden – oavsett kön
  • peka på att förändring är möjlig och uppmuntra till handling